9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Пропершочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечитиреалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Відділ контролю та звернень громадян Управляння кадрів та контролю Держлісагентства реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Державним агентством лісових ресурсів України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена впроцесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владнихповноважень.

 

                                            Додаток  1
до наказу Держлісагентства
від 08.06. 2011 р.

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядникінформації Державне агентство лісових ресурсів України
Запитувач ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних
________________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

_____________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ________________________________________________________________
телефаксом ________________________________________________________________
за телефоном ________________________________________________________________
__________      ___________
(дата)                        (підпис)

 

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні ______________Державногоагентства лісових ресурсів України_____________________,

розміщена на веб-сайті ________ http://dklg.kmu.gov.ua____________________________.
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу ___________01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А_______;
(поштова адреса Держлісагенства)
на електронну адресу ______________ email: admin@dklg.gov.ua_______________;
(електронна адреса Держлісагентства)
телефаксом ________________________044-235-77-24   ____________________;
(номер телефаксу Держлісагентства)
за телефоном _______________________044-235-55-06_____________________.
(номер телефону  Держлісагентства)

 

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію (далі – запит) подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до Держлісагентства в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом  чи по телефону.

2. Запит  подається у довільній формі і  повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові запитувача, або назва юридичної особи, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу  зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Держлісагенства.

 

 1. Запит може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держлісагенство, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

 1. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

 1. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держлісагенство, із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону запитувача.

 

 1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається,  проставляється відбиток печатки Держлісагентства, дата надходження та вхідний номер запиту.

 

 1. Інформація на запит надається безоплатно.

 

 1. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо:

 

1) Держлісагенство не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9  Порядку;

4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвища, ім’я, по батькові, назви юридичної особи –  запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера  засобу  зв’язку (якщо такий є);

загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпису і дати (за умови подання письмового запиту).