В період 3 23.08.2022р по 26.08.2022р підприємство ДП «Свалявський лісгосп» проходило проходження аудиту, керуючись вимогами нормативних документів FSC®. Склад робочої групи : В. Ковалишин та В. Дудюк .
Для кращого розуміння змісту та вимог стандартів FSC® представники підприємства , проходли щорічні начання, які проводили акредитовані спеціалісти . Оцінювання проводилось з урахуванням поточного стану підприємства, рівня кваліфікації персоналу, рівня зайнятості основних фахівців, тощо.
Ключовим етапом проведення сертифікаційних процедур є основна оцінка. Вона проводиться з метою встановлення рівня відповідності ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC®. Під час оцінювання, підприємство надало ведучому аудитору найважливіші документи для ознайомлення з особливостями управлінських процесів та планування заходів.
За підсумками основної оцінки група аудиторів-експертів підготувала офіційний звіт та прийняла рішення – рекомендовано розширення сфери дії сертифікату, вся площа підприємства без виключень.
FSC сертифікація системи ведення лісового господарства підтверджує, що лісове господарство ведеться у спосіб, що зберігає біологічне різноманіття та приносить користь життю місцевих жителів та працівників, забезпечуючи при цьому його економічну життєздатність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо сертифікату FSC® по ДП “Свалявське лісове господарство”

Код сертифікату: SGS-FM/COC-010823

Код ліцензії: FSC-C132417

Посилання для перевірки валідності сертифікату:  https://info.fsc.org/details.php?id=a023300000dpUiTAAU&type=certificate&lang=ENG#result

 

 

Лісова сертифікація – переважно добровільна ініціатива спрямована на забезпечення підтвердження ведення лісового господарства вимог щодо сталого розвитку, які закріплені відповідними міжнародними стандартами.

Виникла в зв’язку з погіршенням стану навколишнього природного середовища та, насамперед, в зв’язку з масовим винищенням лісів планети, особливо в тропічній зоні.

 

Мета – запобігти неетичному та невідповідному веденню лісового господарства.

 

Сталий розвиток лісового господарства передбачає досягнення екологічно орієнтованого, соціально прийнятного та економічно життєздатного ведення лісового господарства.

Екологічно орієнтоване лісове господарство спрямоване на   підтримку та збереження біологічного різноманіття; охорону рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин; збереження лісів, які мають високе природоохоронне значення; відмову від застосування хімічних препаратів та мінімізацію негативного впливу на довкілля.

Соціально прийнятне лісове господарство повинно забезпечувати права та соціальні гарантії працівників лісового господарства; враховувати та поважати права місцевого населення, їх соціальні, економічні та духовні потреби.

Економічно життєздатне лісове господарство спрямоване на досягнення економічної ефективності з врахуванням екологічної та соціальної складових; також не повинно призводити до погіршення продуктивного стану і використання лісових ресурсів.

 

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Forest Stewardship Council® (Лісовою наглядовою радою), і є більш відомими як Принципи і Критерії FSC®. Всього є 10 принципів та 56 критеріїв, які визначають як повинно вестися лісове господарство, щоб завдавати якнайменше екологічної, соціальної та економічної шкоди. Перші п’ять принципів мають переважно соціально-економічну спрямованість, інші п’ять – екологічну.

Кожна акредитована Лісовою наглядовою радою організація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які розробляються в межах існуючих принципів і критеріїв та враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

Ліси, які сертифіковані за схемою Лісової наглядової ради, отримують загальне визнання того, що ведення лісового господарства в них відбувається належним чином.

Сертифікація лісів проводиться, як правило, третьою незалежною стороною (аудиторською організацією), щоб гарантувати об’єктивну та неупереджену оцінку лісоуправління.

Відрізняється від решти перевірок тим, що не має на меті покарати, а заохотити підприємства до покращення виконавчої діяльності.

Передбачається, що проведення лісової сертифікації допоможе вирішити конфлікти, що виникають у лісовому господарстві, отримати розуміння та довіру з боку місцевого населення. В великій мірі враховуються також соціальні питання працівників, зв’язки з неурядовими екологічними та природоохоронними організаціями.

 

Потреба проведення сертифікації лісів області виникла в зв’язку з необхідністю оцінити рівень ведення господарства в лісогосподарських підприємствах Закарпаття у відповідності до вимог міжнародних стандартів Лісової наглядової ради. Оцінка проводилась акредитованою Лісовою наглядовою радою міжнародною аудиторською організацією SGS Qualifor та мала на меті оцінити відповідність лісового господарства згідно кожного критерію.

 

ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ – ініціатива, спрямована на забезпечення і підтвердження ведення лісового господарства встановленим екологічним, економічним та соціальним міжнародним стандартам   (Принципам і Критеріям)

 

10 принципів  FSC

 

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC.

Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог   внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями   FSC

 

Принцип 2. Права і обовязки власників і користувачів.

Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обовязків.

 

Принцип 3. Права тубільних народів.

Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для україни цей принцип не є актуальний

 

Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників.

Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консуль-таціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоровя та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними

 

Принцип 5. Раціональне використання лісу.

Зобовязує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

 

Принцип 6. Вплив на довкілля.

Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення;охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону грунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель

 

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства.

Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадскості основних елементів плану;

 

Принцип 8. Моніторинг та оцінка.

Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів; Вимагає надання FSC документації для моніторингу лісопродукції та   громадскості короткого звіту про результати моніторингу

 

Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення.

Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів

 

Принцип 10. Виконання господарських заходів

Господарські заходи, що проводяться підприємством на території одиниці господарювання, мають добиратися та виконуватися відповідно до одночасно як економічних, екологічних і соціальних стратегій та цілей підприємства, так І Принципів та критеріїв FSC.

 

 

 

Список

сторін , зацікавлених у впровадженні та розвитку лісової сертифікації

в ДП «Свалявський лісгосп»

 станом на 01.08.2022 р

№ п/п Назва зацікавленої організації та прізвище  контактної особи Адреса Контактна інформація(телефон,факс,електронна адреса)
Плосківське лісництво
1 Полянська ОТГ-голова Дрогобецький Іван Іванович с.Поляна вул.Духновича №63 7-42-54

Моб.0505984308

2 Плосківський завод мінеральних вод ген.директор-Гісем Володимир Васильович с.Плоске -267 Тел.4-11-81
3 Плосківська ЗОШ I-III ст.

Директор-Туряниця Інна Петрівна

с.Плоске-266 Тел.4-12-83

Моб.0660525622

4 Родниківська ЗОШ I-II ст.

Директор –Полончак Юрій Іванович

с.Родниківка -73 Тел.3-82-44 моб.0956888047
5 ПП «Прокопець»-Прокопець Василь Васильович с.Родниківка Моб.0990539895
6 ПП «Граб»-Грабар Михайло Михайлович с.Павлово Моб.0958909205
Полянське лісництво
1 Полянська ОТГ-голова Дрогобецький Іван Іванович с.Поляна вул.Духновича №63 7-42-54

Моб.0505984308

2 Полянська ЗОШ I-III ст – директор Попович Вікторія Олександрівна с.Поляна вул. Духновича №60 7-42-53
3 Солочинська ЗОШ I-II ст директор Коршинська Лариса Йосипівна с.Солочин 3-26-51
4 Голубинська ЗОШ I-II ст –директор Ряшко Віра Михайлівна с.Голубинне № 404 6-31-20
5 ПП Бірак Іван Іванович с.Уклин №82 05051003753
6 ПП Цанько Іван Іванович с.Пасіка №168 0503722913
7 Санаторій «Сонячне Закарпаття» в.о директора Нагорничевський Олександр Артурович с.Поляна Санаторій «Сонячне Закарпаття» 3-54-41
8 Санаторій « Поляна»- директор Буряк Любов Степанівна с.Поляна 7-47-01
9 Санаторій «Квітка Полонини» -головний лікар Ганинець Павло Павлович с.Солочин 3-25-23
Ганьковицьке лісництво
1 Неліпинська ОТГ голова Брудняк Василь Васильович с.Неліпино вул..Головна,157 Тел 3-31-31, 7-37-57

3-32-21

2 Ганьковицька ЗОШ I-II ст с.Ганьковиця,32 Тел 7-43-69
3 Неліпинська ЗОШ  I-III ст. директор-Легеза Надія Василівна с.Неліпино вул.Головна , 180 Тел.3-31-64
4 ТОВ «Ено Меблі ЛТД» в.о ген.директора Шепа Марія Василівна м.Мукачево вул.Свалявська ,76 Тел.(03131)3-66-27
5 ТОВ «Сольва ліс» директор Кривецький Руслан Михайлович с.Драчино вул..Драчинська , 119 б Моб.0509660936
6 ФОП Дяків Наталія Михайлівна Івано-Франківська обл..м.Болехів вул..Д.Галицького,100 0660700650
7 ТОВ «Голден Фрутс» директор –Грига Юрій Юрійович С.Свалява вул..Робітнича,2а 2-43-38
8 ФОП Дяків Іван Данилович Івано-Франківська обл..м.Болехів вул..Д.Галицького,100 0660700650
Свалявське лісництво
1 Свалявська ОТГ – Скрипинець М.В. м.Свалява вул..Духновича 2 Тел.(03133) 2-24-72

.(03133) 2-24-72

2 Свалявська Зош №4 директор Бунда Ол.Вар.  м.Свалява вул..Грушевського 15 Тел. (03133) – 2-47-13
3 ТОВ «Сольва ліс» директор Кривецький Руслан Михайлович с.Драчино вул..Драчинська , 119 б Моб.0509660936
4 ПП «Ковальчук Мирон Іванович» Моб.0953689920
5 ПП «Сацик» Моб.0955738262
Дусинське лісництво
1 Свалявська ОТГ – Скрипинець М.В. м.Свалява вул..Духновича 2 Тел.(03133) 2-24-72

.(03133) 2-24-72

2 Дусинська ЗОШ I-III ст. директор Пацан Віталій Михайлович с.Дусино вул. Миру 85 3-72-32
3 Росошанська ЗОШ I-II ст.- директор Марфинець Михайло Михайлович с.Росош  вул..Молодіжна,1 4-54-63
4 МПП «Темп»-директор Попович Людмила Василівна м.Свалява  вул. Машкіна,16 Моб.0993611554
5 ТзОВ «Контакт-5» директор Понижан Володимир Володимирович м.Свалява вул..Старолюбовянська,16 б Моб.0501862350
6 ПП Орос Мирон Миронович м.Свалява вул..Суворова ,35 а/31 Моб.0505330405
Березниківське лісництво
1 Керецьківське ОТГ – голова Мушка М.М. с.Керецькі вул.Головна ,52 5-35-21
2 Березниківська ЗОШ I-III ст. –директор Кікало Юрій Юрійович Буд.№217 а 4-72-45
3 ФАП с.Березники(амбулаторія)-Задорожна Марія Юріївна Буд.631 4-72-88
4 ОДПС «Човен» -Сможаниця Михайло Михайлович Березники,1 4-76-94
5 Керецьківська ЗОШ I-III ст.-директор Андрела Василь Васильович с.Керецькі вул.Головна,54 5-36-34
6 ФАП с.Керецькі(амбулаторія)-Задорожна Марія Юріївна с.Керецькі вул.Головна,52 5-36-72
Пашківецьке лісництво – Підполозянське лісництво
1 Жденївська ОТГ –голова Култан Василь Михайлович с.Жденієво 2-55-86, 2-56-42
Нижньо-Ворітське лісництво  
1 НижньоВорітське ОТГ –голова Грига Іван Іванович с.Нижні Ворота 4-12-68
Верхньо-Воловецьке лісництво – Нижньо-Воловецьке лісництво
1 Воловецька ОТГ – голова Попелич Михайло Андрійович смт. Воловець 2-40-51